Rozmiar: 2109 bajtów

Gospodarstwo Agroturystyczne - J. Janusz

Adres: Gospodarstwo agroturystyczne, Pensjonat
Jerzy Janusz
83 - 221 Osiek
Osiek k/Skorcza, gm. Osiek
Lisowko 14
Telefon: 000
Województwo: pomorskie
Region: le?ny
Okres dostępności:
Ilość miejsc: 13
k_pom1.gif (35 bytes)
Cennik: min 30 zł, max 45 zł
wy?ywienie:
?niadanie, kolacja 10 z?
obiad 17 z?, obiadokolacja 20 z?
zni?ki w wy?ywieniu dla dzieci do 7 lat 50%

Op?aty, jak równie? zaliczki pobytowe prosz? wp?aca? na konto numer:
Jerzy Janusz
57 1240 6524 1111 0010 1894 3611
Bank PeKaO w Poznaniu

Wp?aty gotówkowe mo?na dokona? bezpo?rednio w Lisówku - za pobyt, jazdy konne i inne us?ugi
grill ognisko parking barek kawowy miejsce na namioty plac zabaw organizowanie czasu dla rodzin polowanie jazda konna boisko do siatkówki

Dom po?o?ony jest w ma?ej wiosce Lisówko, nale??cej do gminy Osiek ko?o Skórcza w województwie pomorskim. Gospodarstwa Lisówka rozsiane s? w?ród pól uprawnych otoczonych pi?knymi lasami Borów Tucholskich.
Nie jest wsi? siedliskowa co sprawia ?e poza najbli?szymi s?siadami za miedz? do pozosta?ych mam kilkaset metrów.
Widok na jezioro Radodzierz.

Pensjonat po kapitalnym remoncie: sze?? pokoi 2-osobowych, trzy ?azienki.

Dlaczego warto do nas przyjechać:
jazdy konne na sportowach koniach pod okiem do?wiadczonego trenera II klasy, by?ego cz?onka kadry narodowej i olimpijskiej w skokach przez przeszkody,
widok na jezioro Radodzierz,
doskona?a domowa kuchnia - trzy posi?ki dziennie wspania?ej kuchni to nie tylko rozkosz dla podniebienia, ale uzupe?nienie energii przed atrakcjami, które na Pa?stwa czekaj?,
mo?liwo?? wypo?yczenia rowerów,
okoliczne lasy zapraszaj? na grzybobranie, jagody lub na d?ugie spacery,
dla naszych najm?odszych bywalców hu?tawka, piaskownica oraz domek na drzewie,
wieczorem po m?cz?cym dniu w specjalnie przygotowanym miejscu mo?na rozpali? ognisko,
na terenie gospodarstwa istnieje mo?liwo?? organizacji spotka? integracyjnych, zielonych szkó? oraz pobytów dla grup zorganizowanych. Dysponujemy miejscem dla 50 osób.


Atrakcje w pobliżu:

NAJBLI?SZA OKOLICA LISÓWKA to przede wszystkim lasy, w których znajduj? si? le?ne jeziora zapraszaj?c do k?pieli i uprawiana sportów wodnych. Jezioro Radodzierz o powierzchni oko?o 236,4 ha znajduje si? w strefie ciszy, jego wody obfituj? w ryby i raki. Stworzona wokó? niego infrastruktura umo?liwia wypo?yczenie ?aglówki, rowerów wodnych i kajaków. W okolicy równie? jeziora ??kosz, Czarne, Udzierz.
Lalkowy (7 km) - we wsi znajduje si? ko?ció? parafialny pod wezwaniem ?w. Barbary z XV wieku. Jest jednym z najpi?kniejszych zabytków (I klasy) gotyku nadwi?la?skiego (inaczej pomorskiego). Ko?ció? zbudowany jest w stylu bardziej masywnym od zachodniego gotyku pomorskiego. Mury pochodz? z II po?owy XVI wieku, dach i strop s? nowe (to z powodu wielkiego po?aru, jaki nawiedzi? ko?ció? w 1862 roku). Zdecydowana wi?kszo?? cennych zabytków nale??cych do ko?cio?a pw. ?wi?tej Barbary w Lalkowach znajduje si? w muzeum w Pelplinie.
Osiek jest jednym z najpopularniejszych letnisk powiatu starogardzkiego. Wie? gminna po?o?ona jest nad jeziorem Ka??bie o powierzchni oko?o 460 ha zwane Kociewskim Morzem. Osiek sw? popularno?? zawdzi?cza równie? organizowanemu corocznie Festiwalowi Muzyki Gospel
NOWE (oko?o 11 km) - znajduj?ce si? najbli?ej Lisówka miasto z pi?kn? panoram? Wis?y, ?redniowiecznym uk?adem ulic i cz??ciowo zachowane gotyckie obwarowania, skrzyd?o zamku krzy?ackiego z rzadko wyst?puj?cymi w nich freskami.
GNIEW (oko?o 30 km) jest miastem, które mo?e poszczyci? si? najcenniejszym w województwie pomorskim i najwi?kszym zespo?em zabytkowych kamienic. Jego g?ówn? atrakcj? jest najpot??niejsza twierdza Zakonu Krzy?ackiego na lewym brzegu Wis?y. W jego murach i na dziedzi?cu od maja do pa?dziernika odbywaj? si? najprzeró?niejsze imprezy.
KWIDZY? (oko?o 30 km) - historyczna stolica Pomezanii na skraju Pojezierza I?awskiego i Doliny Kwidzy?skiej. Mie?ci si? tu najstarszy zamek krzy?acki z którym ??czy si? wielki ko?ció? katedralny. Niezapomniane wspomnienia pozostawia na wszystkich przeprawa promowa przez Wis?? w Opaleniu k/Gniewa.
Z Lisówka mo?na uda? si? równie? na wycieczk? do Malborka, Grudzi?dza czy Gda?ska których atrakcji nie trzeba reklamowa?.


Pomocne informacje:
wypożyczalnia sprzętu wodnego - 2.5 km
jazda konna - na miejscu
kąpielisko - 2.5 km
las - 10m
najbliższa restauracja - 13 km
dworzec kolejowy - 2.5 km
sklep spożywczy - 500m
Region geograficzny - Bory Tucholskie
Miasta i miejscowości w pobliżu - Nowe n/Wisla, Osiek, Skorcz
Atrakcyjne jeziora w pobliżu obiektu (do 3km) - Radodzierz, Kalebie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


Województwo pomorskie


 

Rozmiar: 2109 bajtów